Regulamin programu dla Biur Rachunkowych

Zapoznaj się z regulaminem.

Regulamin uczestnictwa w Programie Partnerskim dla Biur Rachunkowych

Niniejszy regulamin określa zasady i zakres współpracy pomiędzy firmą Asseco Business Solutions S.A. a firmami partnerskimi w ramach Programu Partnerskiego dla Biur Rachunkowych (dalej w Regulaminie jako „Program”) oraz warunki udostępnienia przez Asseco Business Solutions SA usług dostępnych w Platformie dla Biur Rachunkowych Asseco WAPRO (dalej zwanej: „Platformą”).

§ 1 Zasady przystąpienia do Programu oraz zasady korzystania z Platformy

 1. Uczestnikiem Programu może być każde Biuro Rachunkowe lub Biuro Doradztwa Podatkowego użytkujące aktywnie co najmniej jeden program Asseco WAPRO w wariancie Biuro oraz legitymujące się uprawnieniami do świadczenia usług księgowych lub usług doradztwa podatkowego.
 2. Warunkiem przystąpieniem do Programu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej Programu a w szczególności nazwy firmy, adresu, numeru NIP oraz adresu mail przeznaczonego do kontaktu z biurem w sprawach dotyczących Programu. Warunkiem koniecznym jest również jego potwierdzenie.
  Dodatkowo, przed wysłaniem danych rejestracyjnych obowiązkowe jest wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną na wskazany adres mail oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych*. Po weryfikacji informacji zawartych w formularzu, Asseco Business Solutions S.A. podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Biura do Programu oraz przesyła projekt stosownej Umowy o współpracy.
  Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Asseco Business Solutions SA z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach realizacji Programu, jak również w celach informowania o produktach i usługach znajdujących się w ofercie handlowej Asseco Business Solutions SA oraz podmiotów współpracujących z Asseco Business Solutions SA na podstawie zawartych umów o współpracy handlowej (dealerskiej). Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  *- Wyrażone w formularzu zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną na wskazany adres oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych można w każdym momencie cofnąć w profilu biura, jednak jest to równoznaczne z rezygnacją biura z uczestnictwa w Programie.
 3. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 i 2 oraz podpisanie Umowy o współpracy będzie równoznaczne z przystąpieniem Biura do Programu Partnerskiego i tym samym uzyskaniem statusu Uczestnika Programu.
 4. Uczestnik Programu ma prawo do korzystania z usług wchodzących w skład Platformy. Warunkiem uruchomienia przez Asseco Business Solutions SA w/w usług Platformy są dodatkowo:
  1. Podpisanie umowy o współpracy w ramach Programu Partnerskiego dla Biur Rachunkowych Asseco WAPRO. Szablon umowy znajduje się na stronie: https://biura.wapro.pl/umowa/;
  2. Podpisanie aneksu nr 1 do powyższej umowy o współpracy. Aneks do umowy znajduje się na stronie: https://biura.wapro.pl/umowa/;
  3. Poprawne wypełnienie wszystkich pól dotyczących usługi „Biuro Rachunkowe online” w profilu biura, zarówno dotyczących biura, jego filli / oddziałów jak również danych zgłaszanych klientów biura. Dane te są konieczne do prawidłowego zestawienia kanałów komunikacyjnych pomiędzy biurem i jego klientami oraz ewentualnego kontaktu w sprawach technicznych z zgłoszonym oddziałem biura lub klientem biura.

§ 2 Zasady funkcjonowania Programu

 1. Głównym celem Programu jest wsparcie biur rachunkowych uczestniczących w programie polegające na:
  • dostarczanie im narzędzi automatyzujących ich pracę, obniżających koszty działalności, poprawiających standard obsługi ich klientów,
  • sprzedaży na preferencyjnych warunkach nowych licencji oraz aktualizacji posiadanego oprogramowania,
  • promocji Uczestników Programu wśród odbiorców oprogramowania Asseco WAPRO, a także
  • ułatwianie potencjalnemu klientowi Uczestnika Programu dotarcia do właściwego podmiotu zajmującego się profesjonalną obsługą księgową i kadrowo-płacową.
 2. Uczestnicy Programu mają prawo do bezpłatnego korzystania z usług dostarczanych przez Asseco Business Solutions SA, wchodzących w skład Platformy dla Biur Rachunkowych. Uczestnik Programu ma prawo uruchomić w/w usługi z dowolną ilości swoich klientów, na dowolnych uzgodnionych z nimi warunkach.
  Jednak ze względu na to, że Asseco Business Solution SA jedynie pośredniczy w wymianie danych pomiędzy Uczestnikiem Programu a jego klientami, Uczestnik Programu przejmuje na siebie odpowiedzialność za świadczone swoim klientom usługi, a w szczególności:

  • Przejmuje na siebie obowiązek wsparcia technicznego klienta w procesie konfiguracji kanałów wymiany danych, kanałów dostępu do danych na swoim serwerze, ustalenia zakresu i częstotliwości wymiany danych;
  • Odpowiada za jakość łącz dostępu klienta do danych na serwerze Uczestnika Programu, harmonogram tego dostępu;
  • Aktualność danych zarejestrowanych w programach finansowo – księgowych Uczestnika Programu;
   Asseco Business Solutions SA odpowiada jedynie za dostarczonego oprogramowanie, działanie pośredniczącego w wymianie danych serwera SFTP oraz za bezpieczeństwo i poufność przechowywanych czasowo na tym serwerze danych klientów Uczestnika Programu.
 3. Uczestnik Programu jest promowany poprzez umieszczenie informacji o jego działalności w serwisie internetowym znajdującym się pod adresem https://biura.wapro.pl/znajdz-biuro/. Serwis jest wyposażony w wyszukiwarkę, ułatwiającą potencjalnym klientom Uczestnika Programu wyszukanie interesującego biura rachunkowego lub biura doradztwa podatkowego na zadanym obszarze terytorialnym.
 4. Asseco Business Solutions S.A. dodatkowo promuje Uczestnika Programu poprzez informowanie nieposiadających własnej księgowości potencjalnych klientów Uczestnika Programu i w zasięgu terytorialnym prowadzonej przez niego działalności o ofercie Uczestnika Programu.
 5. Uczestnik Programu zobowiązuje się do:
  • aktywnego korzystania z co najmniej jednego programu Asseco WAPRO w wariancie Biuro;
  • umieszczania na swojej stronie WWW krótkiej informacji o ofercie Asseco Business Solutions S.A. w zakresie systemów Asseco WAPRO wg wzoru dostarczonego przez Asseco Business Solutions S.A.;
  • przekazywania swoim klientom materiałów reklamowych dotyczących produktów Asseco WAPRO, dostarczanych przez Asseco Business Solutions S.A.;
  • niezwłocznego zgłaszania Asseco Business Solutions S.A. zmiany danych teleadresowych oraz innych danych umieszczonych w serwisie WWW, o którym mowa w § 2 ust. 2;
  • niezwłocznego poinformowania Asseco Business Solutions S.A o zaprzestaniu spełniania warunków uczestnictwa w Programie.

§ 3 Postanowienia końcowe

Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Asseco Business Solutions S.A. a Uczestnikiem Programu oraz ich obowiązki określa niniejszy Regulamin oraz Umowa o współpracy oraz Aneks nr 1 do umowy.

Dołącz do Programu Partnerskiego
dla Biur Rachunkowych